ชาวตำบลอ่าวน้อยกว่าพันคนร่วมจัดเวทีประชาพิจารณ์เรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในนิคมฯไม่ได้(คลิป)**พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาหมู่ 14 บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์  สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ร่วมกับ กรมป่าไม้ – กระทรวงมหาดไทย – ส.ป.ก.- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีประชาพิจารณ์สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ได้รับความเดือดร้อนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น.ค.3 ไม่สามารถนำไปออกเป็นโฉนดที่ดินได้

โดยมี นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมผู้บริหารจากส่วนกลางได้แก่ นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ,    นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.เพชรบุรี , นางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย นายพันธ์ศักดิ์ ใจใหญ่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนหมู่บ้านจากตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยคลองวาฬ ตำบลเกาะหลัก และตำบลบ่อนอก เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ รวมกว่า 1,000 คน มีการตั้งเต็นท์ลงทะเบียน มีอาหารและน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ไว้บริการฟรี

นายรวบ เปรมประสิทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า การจัดเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลอ่าวน้อยเป็นอย่างดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่ายังมีประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเองจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินแบบ น.ค.1 และ น.ค.3 ถือครองมานานกว่า 40-50 ปี ยังไม่สามารถนำไปออกเป็นโฉนดที่ดินได้ เพื่อขอให้ส่วนราชการแจ้งต่อประชาชนที่มาร่วมเวทีประชาพิจารณ์ว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหากรณีนี้ อย่างไรและเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสซักถามรายละเอียดระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ทุกฝ่าย  

จากนั้นนายดิเรก จอมทอง ผู้ประสานงานคณะกรรมการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการฯ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น นายอรรณพ กล่าวว่าปัจจุบันกรมป่าไม้ต้องบริหารจัดการที่ดินมากกว่า 1,200 แปลงทั่วประเทศ ในส่วนของที่ดินทับซ้อนเขตนิคมสร้างตนเองอ่าวน้อย ทางอธิบดีกรมป่าไม้มีนโยบายให้เร่งรัดดำเนินการอยู่แล้ว จากนโยบายที่ดินใดที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและหน่วยงานรัฐนำไปจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรแล้วนั้น ไม่มีเหตุผลใดที่ทางกรมป่าไม้จะเรียกคืนมาเป็นของรัฐ เพียงแต่ต้องดำเนินการให้รอบคอบ มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ทางสภาองค์กรชุมชนและสมาชิกนิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อยคลายความกังวลกับเรื่องนี้ แต่ขอให้กลับไปทบทวนดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิคมฯ ให้เรียบร้อย ในส่วนงานของกรมป่าไม้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดจะถูกรวบรวมนำส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้

////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน