“ครูโอ๊ะ” ตะลุยขึ้นเหนือล่องใต้ ปิดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่ หวังการศึกษาเอกชนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ!!

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

“ครูโอ๊ะ” ตะลุยขึ้นเหนือล่องใต้ ปิดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่ หวังการศึกษาเอกชนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ!!

กระบี่/ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 62 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าอบรมในการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช. ผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมให้การต้อนรับ กว่า 500 คน ณ ห้องสมุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษา และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการศึกษาของผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในยุคการศึกษาไร้พรมแดน จะร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมและชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาท ให้ สช. ดำเนินการร่วมกับศึกษาธิการภาค ทั้ง 18 ภาค จัดการอบรมนี้ขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562

โดยจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน ในเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชา Coding สำหรับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งมีจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ได้จัดอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) โดยมีครูโรงเรียนเอกชนจากจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น จำนวน 545 คน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นสุดท้ายในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 “ ดร.กนกวรรณ กล่าว!!