ครูโอ๊ะ” ล่องใต้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

“ครูโอ๊ะ” ล่องใต้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ในงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”

สตูล – (29 ก.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูลเขต1 นายวิศิษฏ์ เสียงประสิทธิ์ สส.สตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูล ในงานเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและอาเศียรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันนี้ได้ร่วมกล่าวปฏิญาณจากนั้นร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10

ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ “ ในครั้งนี้ มีลูกเสือ – เนตรนารี จาก 4 จังหวัด 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา) เข้าร่วมจำนวน 2,000 คน ซึ่งการจัดชุมนุมลูกเสือฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ใช้กระบวนการลูกเสือในสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อการใช้ชีวิตในสังคม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างลูกเสือในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศในประชาคมอาเซียน

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิต ในสังคม พหุวัฒนธรรม มีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างสันติสุขและห่างไกลยาเสพติด” รมช.ศธ กล่าว