มูลนิธิสายใจไทยนำคณะแพทย์ตรวจเยี่ยมสมาชิกซึ่งบาดเจ็บ-พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ(คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ที่อาคารแหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลโทนายแพทย์ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสายใจไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี จำนวน 82 ราย ซึ่งบาดเจ็บ-พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยมี พ.อ.ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ร่วมเข้าให้การต้อนรับ

โดยในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะมีการตรวจสภาพความพิการจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ โดยกรมการแพทย์ของมูลนิธิสายใจไทย ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การบริการตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่  กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า พร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียม การพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ การบริการทำบัตรสมาชิกสายใจไทย ตลอดจนรับคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆกรุณาส่งอาจารย์มาแนะนำการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกสายใจไทย อีกทั้งสมาชิกสายใจไทยจะได้รับถุงของขวัญพร้อมทั้งเงินช่วยค่าพาหนะอีกด้วย

ทั้งนี้สมาชิกสายใจไทยนั้นเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บ-พิการจากการรบป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ นับแต่นั้นมาการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยเป็นพระราชดำริในองค์ประธานฯที่ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ-พิการจากการรบและได้กลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมแล้ว โดยการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสายใจไทยอย่างทั่วถึง นอกเหนือจากการรับคำร้องหรือจดหมายขอรับความช่วยเหลือจากสมาชิกที่มีมาถึงมูลนิธิฯ

//////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน