อำเภอทับสะแก ร่วมกับ พอช. มอบบ้าน พอเพียง ให้กับผู้มีรายได้น้อย ชาวอำเภอทับสะแก **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 24 ก.ย. 62 ที่บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในพิธีมอบป้ายบ้านและมอบบ้านในโครงการ “บ้านพอเพียง” อำเภอทับสะแก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )

โดยมี นางวรรณา สีหาทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ทอดสนิท ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก นายทวีศักดิ์ จุลเนียม คณะประสานงานกระบวนการองค์กรชุมชนอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวทับแกร่วมพิธี

นายทวีศักดิ์ จุลเนียม คณะประสานงานกระบวนการองค์กรชุมชนอำเภอทับสะแก กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2560 – 2562 อำเภอทับสะแกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์การมหาชน ) ให้ซ่อมแซมสร้างบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทโดยจำแนกครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปีดังนี้ พ.ศ.2560 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 2 ตำบล 33 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 594,000 บาท ปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 6 ตำบล 36 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 908,412 บาท ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนจำนวน 6 ตำบล 38 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 524,781 บาท รวมจำนวนการรับงบประมาณทั้งสิ้น 6 ตำบล 1 เทศบาล 107 คู่เรียน เป็นจำนวนเงินรวม 2,027,193 บาท

ขณะนี้ ในปี 2562 ได้ดำเนินการซ่อม สร้างเสร็จแล้วจำนวน 20 ครัวเรือน ยังอยู่ในการดำเนินการอีกจำนวน 18 ครัวเรือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ การดำเนินการตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

//////////////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย รายงาน