ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้แม้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝน ภาครัฐบอกไม่มีงบประมาณจนชาวบ้านต้องออกมาช่วยเหลือตัวเอง

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ หมู่ 13 บ้านหนองจับไก่ พื้นที่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุจากสระเก็บน้ำ 2 สระในหมู่บ้านตื้นเขิน  ส่วนน้ำในฝายกั้นน้ำตาพรหมที่อยู่ใกล้เคียงอีกแห่งก็เน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่ออุปโภค ไม่มีน้ำดิบป้อนระบบประปาหมู่บ้าน สร้างความเดือดร้อนด้านสุขอนามัยให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เงินกองทุนจากการบริหารระบบน้ำประปาของหมู่บ้านมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา  จากความเดือดร้อนเหล่านี้ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านจึงได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนมีมติให้มีการจัดกิจกรรมฉีดจุลินทรีย์(อีเอ็ม) เพื่อปรับสภาพน้ำพร้อมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งกว่า 250 คน

นายสมพร อยู่ญาติมาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตัวแทนคณะผู้จัดกิจกรรม ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมนายปัญญา ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาชนหมู่ 13 บ้านหนองจับไก่ คณะครูนักเรียนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนสารละลายอีเอ็มเพื่อปรับสภาพน้ำ,หมวกกันแดด อาหารและน้ำดื่ม , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนหญ้าแฝกและวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สารปรับสภาพน้ำ และอบต.ห้วยทราย สนับสนุนรถน้ำเพื่อฉีดสารละลายอีเอ็มลงสู่แหล่งน้ำ

นายพรเทพ กล่าวว่าตนดีใจที่เห็นประชาชนออกมาช่วยกันจัดกิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบของประปาหมู่บ้าน นอกจากเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรงแล้ว ยังสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นที่น่ายกย่อง ภาพของเด็กนักเรียนลูกหลานเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีไปถึงวันข้างหน้า ให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ได้ร่วมกันทำประโยชน์แก่พื้นที่ชุมชนของตัวเองต่อไป

เช่นเดียวกับนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่หลายภาคส่วนเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ต้องยกย่องคือ ผู้นำในพื้นที่ๆ กล้าออกมาเป็นตัวแทนเข้ามาร่วมกันหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ตนและทีมงานลงพื้นที่มาเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลห้วยทราย ยินดีรับฟังและขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการแก้ปัญหาความเดือดร้อน อย่างยั่งยืนต่อไป

ทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นายชวัล ฝันเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการและคณะ กล่าวว่า กฟผ.ยินดีเข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชนเสมอมา กิจกรรมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำเพื่อการอุปโภคซึ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนด้านสุขอนามัย นอกจากอีเอ็ม ปรับสภาพน้ำกว่า 100 ลิตร วันนี้ทางกฟผ.ได้นำหมวกกันแดด อาหารและน้ำดื่ม มาร่วมสนับสนุนอีกด้วย

จากนั้นทั้งหมดได้แยกย้ายออกไปทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกกว่า 20,000 ต้น รอบๆ ริมฝั่งของฝายตาพรหม ปลูกต้นทองอุไร 200 ต้น และร่วมกันฉีดอีเอ็มลงสู่แหล่งน้ำหมู่ 2 ฝายตาพรหม และในสระเก็บน้ำอีก 2 สระที่หมู่ 13 บ้านหนองจับไก่

///////////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน