ประธาน พอช. เยี่ยม ชุมชนต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิต พื้นที่จังหวัดประจวบฯ**ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ บ้านปากคลองหมู่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศิริพงศ์เดช โพธิ์พระ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวนิดา จิรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง  นายพุฒจง บรรจบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลแม่รำพึง นายนิพนธ์ พุ่มพวง ประธานชุมชนหมู่ 5 นายทิพย์ รื่นเกษม ประธานชุมชนหมู่ 8 พร้อมด้วย ประชาชน กว่า 200 คนร่วมให้การต้อนรับ โดย มีนาย พงษ์ศักดิ์ คำทรัพย์ คณะทำงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวต้อนรับ และรายงานการทำงานที่ผ่านมา พร้อมพาเยี่ยมชม ธนาคารปูม้าการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูม้า  ของชุมชน จากนั้นได้พา เยี่ยมชมการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยคุณภาพ ลงพื้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสะพานเชื่อมในชุมชนบ้านปากคลองหมู่ 5 ต.แม่รำพึง โดยมี นายสวัสดิ์เกียรติ สีทับทิมคณะทำงานแม่รำพึง คอยแนะนำเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาพร้อมเข้าเยี่ยมชมบ้านที่อยู่ในชุมชนและสอบถามพูดคุยกับผู้ที่อยู่และพักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้

นายพงษ์ศักดิ์ คำทรัพย์ ผู้แทนคณะทำงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตำบลแม่รำพึงมี 8 หมู่บ้าน มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงไปแล้ว 5 หมู่บ้านจำนวน 247 ครัวเรือน ในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่บ้านปากคลองหมู่ 5 จำนวน 90 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กับระบบของภูมิประเทศความมั่นคงด้านอาหารการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ของตำบลรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณภาพชีวิตของคนในตำบล การจัดงานในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยชุมชนเป็นแกนหลักและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่ทำกินที่อยู่อาศัยและการสร้างชุมชนใหม่ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพรายได้ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่มากกว่าคำว่าบ้านและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนแม่รำพึง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนได้แก่ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แกนนำชุมชนตำบลแม่รำพึง เครือข่ายบ้านมั่นคง และชนบทส่วนราชการประชาชนทำให้การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี

ด้านนายไมตรี กล่าวว่า หลังจากเข้ามาติดตามเยี่ยมชมโครงการฯ ที่บ้านปากคลองหมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน รู้สึกชื่นใจมากเป็นต้นแบบของบ้านมั่นคงชนบท ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(มหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาสนับสนุนให้ทำบ้านให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น ซึ่งตามระเบียบเดิมเราไม่สามารถขยายพื้นที่บ้านออกไปได้จากที่อยู่เดิมในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งตามระเบียบเดิมเราไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่บ้านออกไปได้แต่โดยมติของคณะกรรมการจัดการที่อยู่อาศัยแห่งชาติได้อนุญาตให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะฉะนั้น เรามาจัดระบบเพื่อวางระเบียบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งที่สำคัญคือเรามาพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนตรงนี้ให้เป็นสมบัติสืบไป คนอยู่กับป่าชายเลน คนต้องพิทักษ์รักษาฟูมฟักสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความเข้มแข็งภาคประชาชน ผู้นำชุมชนที่องค์กรฯสนับสนุนอยู่ได้มาร้อยเรียงสำรวจความต้องการชาวบ้าน ที่ดินเดิมอาจจะไม่ถูกต้องตามกติกา แต่ตอนนี้ได้รับการผ่อนคลาย ได้รับการอนุญาตเรียบร้อย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องเงินให้กับบ้านเหล่านี้ ในผืนนี้ซึ่งใหญ่มาก มี 5 หมู่ของ ต.แม่รำพึง 247 หลังคาเรือนด้วยกัน เราก็สนับสนุนได้ไม่เกินตามกฎระเบียบคือหลังละไม่เกิน 25,000 บาท โดยชาวบ้านก็มีการออมเพื่อที่จะมาสมทบปรับปรุงบ้านเรือนตนเอง เราจะแปลงที่ ที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่มั่นคง ไม่แข็งแรง ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กลายเป็นบ้านที่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดคุณค่า เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและที่สำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้สืบไป คนอยู่กับป่า รักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย นี่คือความสำเร็จ ทุกคนก็จะมีกำลังใจ เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ ของดีมีอยู่ในชนบท เราต้องพิทักษ์รักษาป่าให้อยู่คู่กับคนไทยสืบไป

/////////////////////////////////////////////////////

ณัฐธภพ  พันสาย รายงาน