ข่าวศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาค

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ข่าวศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาค
*****เช้าวันนี้ 13 กย 62  ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข หัวหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
*****นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อมารับทราบปัญหาต่างๆในพื้นเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะกรมการและเลขานุการ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้กับกรรมการ สภาการศึกษา ในการนี้ โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีนักเรียนกัมพูชามาเรียนร่วม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๑ ของจำนวน นักเรียนในโรงเรียน สำนักงานๆ จึขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแสนสุขในวันนี้
*****นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพร้อมกับกรรมการสภาการศึกษา ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่โรงเรียนบ้านแสนสุขและโรงเรียนตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค์เพื่อไปขยายผลให้ตกผลึกและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติต่อไป ทั้งนี้ภารกิจสำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงรับฟังความเห็นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งได้พบเห็นความหลากหลายในการจัดการศึกษา ทั้งการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายอาชีพ สามารถนำไปทำอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และที่ประทับใจคือการรวมกลุ่ม ซึ่งดูแล้วเขาจะมีความสุขมากที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์และเรียนรู้ไปพร้อมกัน ก็ขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนตามแนวชายแดนที่อยู่ห่างไกลความเจริญก็ดินรณเพื่อให้รอดจากการถูกยุบของโรงเรียนดังกล่าว
*****นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข กล่าวว่า ความก้าวหน้าของโรงเรียนบ้านแสนสุข ดูเหมือนว่าเป้าหมายสำคัญของคุณครูผู้สร้างหวังอย่างยิ่งใหญ่และพยายามอย่างยิ่งให้เด็กทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความสามัคคี มิตรภาพ การรู้รักแบ่งปัน เชื่อฟังคุณครู รู้ระเบียบวินัย ใส่ใจตรงเวลา รู้จักคุณค่าของพลังและความตั้งใจ ทั้งหมดคือคุณธรรมและสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนได้รับ อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่มองเห็น แต่คุณธรรมเหล่านี้จะโดดเด่นทุกครั้งที่มีการสร้างงานสร้างความสำเร็จทุกครั้งที่เริ่มทำงานของโรงเรียนบ้านแสนสุข เพราะเรามั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเด็กของเราได้รับประสบการณ์ที่เราหวังอยากให้เกิดกับเด็กอย่างแท้จริง สำหรับการพัฒนาโรงเรียนฯ มีคุณครู จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 128 คน ตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 สำหรับการบริการมีการรับส่งนักเรียนฟรี มีอาหารมื้อเช้าและอาหารเที่ยง เครื่องแต่งกายครบ 5 วัน มีกระเป๋า รองเท้า(บริการซักถูกเท้า) มีทุนการศึกษา เรียนภาษาเขมรฟรี เรียนภาษาอังกฤษ จากครูต่างชาติฟรี เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี บริการตัดผมฟรี ดูแลความสะอาด

ตั้งแต่หัวจรดเท้าฟรี โรงอาหาร สะอาด ปลอดภัย อ่างแปรงฟัน ล้างหน้า น้ำดื่มสะอาดทุกวัน อาหารเสริม โอวัลตินทุกวัน มีบ้านพักครูใหม่ มีโดมใหม่ ถนนใหม่ สะอาด ไม่เลอะเทอะและสนามกีฬาปรับปรุงใหม่ ส่วนการลงพื้นที่ของสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาในครั้งนี้เพื่อมารับทราบปัญหาจากเราเพื่อความหลากหลายของการการศึกษา จะได้เห็นถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทั้งในชนบทและในเมือง ซึ่งกรรมการสภาการศึกษาจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปเป็นแนวทางของการจัดทำนโยบายการศึกษาของชาติต่อไป