ข่าว สระแก้วรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รู้จักโรค ติดตามเฝ้าระวัง ท่อนพันธุ์ แมลงพาหะและการป้องกันกำจัด

แชร์ข่าวนี้

ข่าว สระแก้วรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รู้จักโรค ติดตามเฝ้าระวัง ท่อนพันธุ์ แมลงพาหะและการป้องกันกำจัด
*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ (10 ก.ย.) ที่ บ้านทัพสยาม หมู่ 15 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประจักร ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยานายพิษณุ คล้ายเจตน์ดีสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นายก อบต.ตาพระยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรเข้าร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง มอบปัจจัยการผลิตเพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วัสดุทำปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันแมลงหวี่ขาว พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง การคัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด แมลงหวี่ขาวยาสูบพาหนะโรคใบด่างใบสำปะหลัง และ การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ถูกวิธี พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแปลงที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง
*****นายประจักร ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างในมันสำประหลังจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีการระบาดใน 7 อำเภอ พื้นที่ระบาด 24,368 ไร่ โดยอำเภอตาพระยา พบการระบาดทั้ง 5 ตำบล พื้นที่การระบาด 11,345 ไร่ สาเหตุเกิดจากเกษตรกรนำท่อนพันธุ์มันสำประหลังที่มีเชื้อไวรัสโรคใบด่างมันสำปะหลังมาปลูกขยายต่อพื้นที่ และแพร่ระบาดโดยแมลงเป็นพาหะ คือแมลงหวี่ขาวยาสูบ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและร่วมกันจัดการกรณีพบการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังในครั้งนี้
*****นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การจัดงานโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในครั้งนี้ เป็นการให้เกษตรกรได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การสาธิตการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง การสาธิตการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ และสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1) รู้จักโรค 2) ติดตามเฝ้าระวัง 3) ท่อนพันธุ์
4) แมลงพาหะ และ 5) การป้องกันกำจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตลอดทั้งแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม รณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก ในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์แนวทางในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจำหน่ายแก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองข้อมูลแปลงมันสำปะหลังปลอดโรคใบด่าง จากการสำรวจแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอจนหมดไปจากพื้นแพร่ระบาดดังกล่าว