ผู้นำการศึกษาเสฉวน เยือนอาชีวศึกษาไทย เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ผู้นำการศึกษาเสฉวน เยือนอาชีวศึกษาไทย เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
วันที่ 10 กย 62 # นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับนายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ในโครงการนำผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวนและวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดตั้งกลไกความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มีการสัมมนาพิเศษร่วมกัน เรื่อง “ความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-เสฉวน เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Thai-Sichuan Vocational Cooperation for Business and Industries)” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power
นายภานุรุจ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการไทย-จีน และได้เชิญผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมโครงการ ณ นครเฉิงตู และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยศึกษาดูงาน ด้านระบบคมนาคมขนส่งทางราง และระบบโลจิสติกส์

ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และในปี 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดโครงการนำผู้บริหาร กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวนและวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562
ที่ปรึกษาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางจัดตั้งความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-มณฑลเสฉวน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างกำลังคนคุณภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านการอาชีวศึกษาระหว่างสองประเทศด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีการสัมมนาร่วมกันในเรื่อง “ความร่วมมืออาชีวไทย-เสฉวน เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Thai-Sichuan Vocational cooperation for Business and Industries)” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้างานความร่วมมือ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 12 สถานศึกษา
ทั้งนี้ นายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน กล่าวว่า กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน

ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยเปิดสาขากว่า 450 วิชา และมีสาขาวิชาใหม่ ที่ต้องการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ คือ 5 บวก 1 ได้แก่ สาขาพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ บริการที่ทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และดิจิตอล โดยมณฑลเสฉวน มีความมุ่งหวังว่าการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศ ต้องให้ผู้เรียนทำงานจริงระหว่างเรียนร่วมกับบริษัทเอกชนจึงจะบรรลุผลโดยการเปิดสาขาวิชาใหม่ต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน กรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย และสถานประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่วนคณะผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ด้านอุตสาหกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และผู้บริหารกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน ด้านเกษตรและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 10 กันยายน 2562