สิงห์บุรี​/ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยยุติเรื่องร้องส่วนราชการเอื้อประโยชน์ต่อโรงงานกระดาษ

แชร์ข่าวนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยยุติเรื่องร้องส่วนราชการเอื้อประโยชน์ต่อโรงงานกระดาษ
ตามที่กรณีนายพิชิต สมประสงค์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนและประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการขออนุญาตให้บริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน นั้น
บัดนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการจัดการด้านมลพิษ ซึ่งผลจากการตรวจสอบควันสีขาวหรือไอสีขาวที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานนั้นจริงแล้วเป็นไอน้ำที่เกิดจากหม้อไอน้ำขนาด 33 ตันต่อชั่วโมงโดยได้รับอนุญาตให้ใช้ถ่านหินบีทูมินัลเป็นเชื้อเพลิงเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง และหม้อไอน้ำดังกล่าวมีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศแบบ “ลมหมุนฝุ่นตก” ต่อด้วยระบบกำจัดฝุ่นแบบสเปรย์น้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบมีฝุ่นละอองและเขม่าฟุ้งกระจาย ไม่มีกลิ่นเหม็นในรัศมี 1 กิโลเมตร
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารของบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ เห็นว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ นั้นไม่ครบถ้วนตามระเบียบ จึงได้คืนใบอนุญาตและให้ทางบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ทบทวนและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว
จากเหตุผลดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียน และแนะนำให้จังหวัดสิงห์บุรีแต่งตั้งคณะทำงานแสวงหาแนวทางในการสร้างกระบวนการรับรู้ของประชาชน พร้อมทั้งประสานบริษัทซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
ขอขอบคุณ ภาพข่าว นายวีรยุทธ รวดเร็ว

กรรณิการ์​  บุญหลง