สพป.สิงห์บุรี จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ

แชร์ข่าวนี้

สพป.สิงห์บุรี จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ


ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายตามแนวนโยบายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี นายสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดพิธี

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ประกาศมาตรการ กลไก การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้าราชการในสังกัด หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชนและภาคประชาสังคมทุกแขนง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในมิติการทำงานเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น

จึงได้จัดประชุมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายตามแนวนโยบายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายภาคต่าง ๆ ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ การจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และความต้องการของท้องถิ่น


ประการที่สองเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ความคาดหวังจากเครือข่าย ทุกภาคส่วน เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนหรือปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน มีค่านิยมยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนจะได้แนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เฉพาะประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน 13 กลุ่ม เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 103 คน

ขอขอบคุณภาพ นายจิระแมน ขำฉา
ข่าว กรรณิการ์ บุญหลง