ประจวบคีรีขันธ์-จัดโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 15 ส.ค.62 ที่วัดคลองวาฬพระอารามหลวง หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมีนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 พร้อมด้วยนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดประจวบ  เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ซึ่งในกิจกรรมได้ร่วมกันเสริมสร้างความปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจ และลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้ากับอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆของวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์  โรงเรียน ตลอดจนโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 34 แห่ง ในห้วงระหว่างเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรจิตอาสาในพื้นที่นั้นๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความรักและหวงแหนศาสนสถานสำคัญในพื้นที่ ขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นโดยรวมอีกด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน