ราชทัณฑ์พาสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ไขข้อสงสัย มีคุก วีไอพี จริงหรือ!!

แชร์ข่าวนี้

“ราชทัณฑ์พาสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ไขข้อสงสัย มีคุก วีไอพี จริงหรือ!!

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จัดการแถลงข่าว “เปิดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไขข้อสงสัย..มีคุก วีไอพี จริงหรือ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ถึงการควบคุมดูแล และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่จริงภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านการควบคุมดูแล และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ซึ่งแนวทางและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน ยังคงยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใด

ลโดยยึดถือแนวทางและนโยบาย 3 ส. 7 ก.ซึ่งหนึ่งใน 3 ส. ที่ประกอบด้วย สะอาด สุจริต และเสมอภาคนั้น ยังคงนำแนวทาง ส. ที่ 3 ความเสมอภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเสมอภาคตามแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ด้านการควบคุม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแต่ละประเภท รวมถึงการใช้เครื่องพันธนาการ การตรวจค้น และอื่นๆที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
2.ด้านวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ โดยการลงโทษทางวินัย ต้องคำนึงถึงหลักการของมนุษยธรรม งดเว้นการลงโทษอย่างโหดร้ายทารุน อีกทั้งผู้ต้องขัง ยังสามารถร้องทุกข์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างเต็มที่
3.การเยี่ยมและการติดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
4.สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรือนจำ ได้มีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่เหมาะสม
5.ที่พักอาศัย เรือนจำได้จัดให้มีห้องนอนที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงสุขลักษณะ โดยเฉพาะพื้นที่นอน อย่างน้อยที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 1.2 ตารางเมตรต่อคน มีอากาศที่ถ่ายเทระบายความร้อน มีแสงสว่าง การรักษาความสะอาดและการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ต้องขัง ตลอดจนการจัดการขับถ่ายและของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมถูกหลักสุขาภิบาล
5.การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ส่งเสริมด้านการศึกษา การทำงานอบรมฝึกวิชาชีพ
6.การให้บริการด้านการแพทย์และอนามัยของผู้ต้องขังโดยทุกเรือนจำทัณฑสถาน จัดให้มีสถานพยาบาล ซึ่งผู้ต้องขังได้รับสิทธิตามข้อกฎหมายด้านการรักษาพยาบาล
7.การเข้าถึงบริการ และสวัสดิการผู้ต้องขัง ซึ่งจะได้รับอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และคุณค่าตามความจำเป็นของสภาพร่างกายจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และที่นอนที่สะอาดเหมาะสมกับสภาพอากาศ จัดสรรเครื่องนอนให้กับผู้ต้องขังอย่างพอเพียง ซึ่งมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ ยังคงประสบปัญหาผู้ต้องขังมีจำนวนมาก ซึ่งมีถึง 356,910 คน จึงทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการในการดูแลผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ หรือสถานที่ในการควบคุมคับแคบเกิดความแออัด ซึ่งกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของความเข้าใจว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหา นคร มีสถานที่พิเศษสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้ต้องขังทุกคนเมื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมภายในเรือนจำแล้ว ก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีอภิสิทธิเหนือผู้ต้องขังอื่นๆ แต่อย่างใด!!!