สระแก้วสัมมนาสัญจรสื่อบุคคลขยายผลด้านการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริและหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ประจำปี 2562///

แชร์ข่าวนี้

สระแก้วสัมมนาสัญจรสื่อบุคคลขยายผลด้านการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริและหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ประจำปี 2562///วันนี้ 11 กค 62*ณ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการสระแก้วสัมมนาสัญจรสื่อบุคคลขยายผลด้านการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริและหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ประจำปี 2562
***** โดย นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่อบุคคล ประกอบด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (อป.มช.) ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน 80 คน โดยกิจกกรมในการสัมมนาสัญจรสื่อบุคคล และ ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด และ บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองและด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การปลูกพืชและแปรรูปสมุนไพร ศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมและการทอผ้าไหม ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป.