ประจวบคีรีขันธ์-เร่งฉีดวัคซีน ทำหมันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ โอกาสครบรอบคล้ายวันประสูติ(มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 4 ก.ค.62 ที่วัดอ่าวน้อย ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัด นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช ประมงจังหวัด น.ส.ชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัด นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายสมใจ สุขสำราญ รองนายก อบต.เกาะหลัก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัด กล่าวว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีฯ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนโครงการในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมี กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

ด้าน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯนั้น เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งมีจำนวนกว่า 1 แสนตัว และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นอีก จึงหวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้//////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน