สระแก้ว. “มูลนิธิ AGRISUD INTERNATIONAL ประเทศกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านอาชีพในประเทศไทย ศึกษาทางด้านการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร และสมุนไพรไทย ขอทำ Mou แลกเปลี่ยนความรู้

แชร์ข่าวนี้

วันนี้. 14 มิย 2562 มูลนิธิ AGRISUD INTERNATIONAL เสียบเรียบ กัมพูชา ศึกษาสมุนไพรไทยเพื่อเป็นอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชาวกัมพูชา พร้อมขอทำ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

วันนี้ 14 มิย 2562 มูลนิธิ AGRISUD INTERNATIONAL (แอดกรีซุด อินเตอร์เนชั่นเนล) จากเมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ด้านการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร โดยระบบนิเวศเกษตร สำหรับเกษตรกรในเมืองเสียบเรียบ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและลดความยากจน เป็นผู้นำจำนวน 20 คน โดยเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งนายสามารถ นิ่มเงิน ตัวแทนจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะของมูลนิธิฯ ไปศึกษาดูงานที่ สวนจ่าทูล อำเภอเขาฉกรรจ์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมือง โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน และบ้านไร่ ณ ชายแดน ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
*โดยได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การปลูกเห็ดและแปรรูป รวมไปถึงผลผลิตอื่น ๆ เช่น มะขาม กล้วย เป็นต้น วิธีการวิจัยเพื่อให้ได้มาตรฐานรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข การนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริม โดยประธานมูลนิธิ AGRISUD INTERNATIONAL กล่าวว่า ที่จังหวัดเสียบเรียบ มีพืชสมุนไพรที่เหมือนกับประเทศไทย จำนวนมาก แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นรายได้ หลังจากได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรศูนย์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสระแก้ว แล้ว มีความต้องการทำ MOU กับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ สระแก้ว ให้ไปสอนแนะนำและสอนวิธีการแปรรูปผลผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชาที่ยังยากจนและด้อยโอกาส
*มูลนิธิ AGRISUD INTERNATIONAL (แอดกรีซุด อินเตอร์เนชั่นเนล) จากเมืองเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อมาดูแลประชาชนชาวกัมพูชาที่ยังยากจน และพัฒนาพื้นที่จังหวัดเสียบเรียบให้เป็นเกษตรสีเขียว ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบที่ประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความสัมพันธ์กัน จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทย