อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ** ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  นายวิริยะ  ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

โดยมีนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอดิศร  คันธโรรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ข้าราชการ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายวิริยะ  ทองผา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง ในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวต่อไป

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  รายงาน