ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 คน“หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 กลุ่มที่ 9** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุม สวนทวีชล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904“หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62  กลุ่มที่ 9  ได้จัดการบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา กับการรับมือภัยพิบัติ” ให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 254 คน

โดยมี นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากร ขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้รับการฝึกจิตอาสา 904 คน มีผู้บรรยาย รวม 5 นาย  ประกอบด้วย   นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พิธีกร  นายธีรนนท์ กันทวงศ์  สังกัดกระทวงมหาดไทย ควบคุมสไลด์ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชากับการับมือภัยพิบัติ

นายจิรายุ ยองเพชร  สังกัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาฯ ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ และ นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย/ควบคุมไฟ,เครื่องเสียง

 

ผลการอบรม ผู้รับฟังมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือ อย่างดีเยี่ยม เกิดความรู้ความเข้าใจ ได้รับประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย

โดยผู้รับฟังเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชา และเห็นความสำคัญในการมาปรับใช้รับมือภัยพิบัติ สามารถนำเรื่องที่รับฟังไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์นำไปถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ เพื่อนๆ  คนรู้จัก และคนอื่นๆ ได้

โดยมีข้อเสนอแนะอยากให้มีการขยายผล ต่อยอดต่อไป

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน