แขวงทางหลวงสระแก้วประชุมมีส่วนของประชาชนดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อม บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

แขวงการทางหลวงสระแก้ว ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 อรัญประเทศเพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข  33 บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่มีการก่อสร้างเสร็จเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง แก้ไขปัญหาการจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 22 พ.ค.62 ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขที่ 3646 ตอนอำเภออรัญประเทศ โดยมีนายกานต์ สินสืบพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายก อบต.ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

นายกานต์ สินสืบพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกและตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด “แยกคน แยกสินค้าออกจากกัน” โดยเลือกบริเวณชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งตรงกับบ้านสตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ความมั่นคง ทล. จึงได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก โดยกรมการทหารช่างเป็นผู้ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนและสะพานจากฝั่งไทยข้ามห้วยพรมโหดไปยังฝั่งกัมพูชา ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและไหล่ทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตแต่ละทิศทางกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพื่อพัฒนาทางหลวง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสนอรูปแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3646 ตอนอำเภออรัญประเทศ ชายแดนไทย-กัมพูชา(บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)ช่วงแยกทางหลวง 33 บรรจบทางหลวง 3586 ตอน 1 และตอน 2 เป็น 4 ซ่องจราจร พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อทำให้เกิดความสะดวง ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ แนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ตามที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวจังหวัดสระแก้วและอำเภออรัญประเทศ จะมีถนนเชื่อมโยงจุดผ่านแดนแห่งใหม่ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งมีขนาด 4 ซ่องจราจร พร้อมสะพานข้ามทางรถไฟ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าขายย่านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจุดผ่านแดนเดิม(บ้านคลองลึก)มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก ทำให้ไม่สะดวก ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 33 (กม.ที่ 282 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ระหว่าง กม.0+000-กม.10+500 ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.10+500 –กกม.25+211 รวมระยะทาง 25.111 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางสำคัญรองรับการขนส่งของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประชาชนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวง รวดเร็วขึ้น เกิดการพัฒนาในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวดังกล่าวดีขึ้นต่อไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน