ประจวบคีรีขันธ์ เฟ้นหาสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี 62 ( มีคลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.วันที่ 13 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 147 ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้ส่งเข้าร่วมการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 1-5 ดาวในปีนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

โดยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย มีกรอบการคัดสรรคือสามารถส่งออกได้ มีความแกร่งของตราสินค้า  ผลิตอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพคงเดิม ความมีมาตรฐานคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ(กอ.นตผ.)ให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP product Champion) ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งหลักเกณฑ์การคัดสรรจะเป็นไปตามค่าคะแนนที่ส่วนกลางกำหนดรวม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน ก ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 30 คะแนน และส่วน ข ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 คะแนน รวมเป็น 55 คะแนน  สำหรับส่วน ค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 คะแนน คณะกรรมการส่วนกลางจะดำเนินการและให้คะแนน และกรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ประจำปี 2562 โดยการจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นระดับ 1-5 ดาว ต่อไป

ด้านนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีกล่าวว่า การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้หวังว่าจะทำให้โอทอปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ 4-5 ดาว จะมีมากขึ้น และในส่วนของระดับ 1-3 ดาว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้

** ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) รายงาน