นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

วันที่ 7 พ.ค. 2562  ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาขุมชนและสร้างความสุขของประชาชน

โดยใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง อ.แม่สรวย ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเหล่าพัฒนา ม.22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของ อ.แม่สรวย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน