ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ ประกาศประเพณีบุญบั้งไฟต้องปลอดเหล้าปลอดการพนัน ใครฝ่าฝืนปล่อยปละละเลยโทษหนัก( มีคลิป ) ** ศิริเกษ หมายสุข / รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟจังหวัดศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า และปลอดการพนัน ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นำหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ  ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ในครั้งนี้

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผวจ.จังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลิดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการรออย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13  ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

โดยได้กำหนดเงื่อนไขและห้วงระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กระทำได้ในห้วงเดือนหก ตามปฎิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ  เดือน 6  ถึงวันแรม 15 ค่ำ  เดือน 6 ของทุกปี โดยในปีนี้ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  2 มิถุนายน 2562

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวไปว่า ส่วนในการลดอบายมุข สร้างสุขให้กับสังคม เป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และยังเป็นการลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน และปัญหาอันเนื่องมากจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจะมีการติดตามผลการดำเนินการ การออกตรวจประเมินในพื้นที่ทุกอำเภอ หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนันบั้งไฟ  จะดำเนินการทางวินัยข้าราชการต่อไป

** ศิริเกษ  หมายสุข / รายงาน