เทคนิคนครนายก เปิดค่ายปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเยาวชนต้นแบบอาชีวศึกษา ** อำพล เทียนงาน รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 คน หวังสร้างเยาวชนต้นแบบอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2562 ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นหน่วยงานที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับฝีมือ ระดับกึ่งฝีมือ และระดับปฏิบัติการที่มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

พ.ต.สำเริง คล้ายมงคล ผบ.พัน.ร.รร.จปร.3 กล่าวว่า กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ได้ร่วมพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาทั้งชายและหญิงจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 150 คน โดยเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ฐาน เพื่อเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การสร้างความรัก ความสามัคคี และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบด้วย ฐานกู้ระเบิด เน้นสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย และรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ฐานปิดตาตีโป่ง เน้นสร้างการสื่อสาร และรับฟังคำสั่งอย่างมีสติ ฐานอุ้มลูกโยนน้อง เน้นสอนการวางแผนก่อนการทำงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ฐานเรือ เน้นการทำงานเป็นทีม รู้จักวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และฐานเสือคาบดาบ เน้นการระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

** ภาพ-ข่าว  งานประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

** อำพล เทียนงาน รายงาน