สระบุรี สีสัน รับปริญญาบัตรผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ( มีคลิป ) ** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 19 มี.ค.62 นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกองรุ่นที่ 1” โดยมีนายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินกอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2561 หรือโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกองรุ่นที่ 1

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของผู้สูงอายุส่งเสริมการพัฒนา ตนเอง ดูแลตนเองด้านสุขภาพ และเสริมสร้าง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ผลประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่า ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับส่งเสริมด้านการอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกองรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป มาเข้าเรียน ที่สำคัญต้องเป็นประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหินกอง และเล็งเห็นว่า ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นประชากรที่มีคุณภาพและได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหินกองรุ่นที่ 1 ได้จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก

ซึ่งในวันนี้ ได้จบการศึกษาจำนวน 80 ท่าน และมีการมอบวุฒิบัตร ไว้ให้เป็นเกียรติแก่ผู้สูงอายุที่เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับรุ่นที่2 การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่กำลังจะมาถึงโดยการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยความสามารถ และศักยภาพในวันนี้ทางเทศบาลหินกอง จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพหรือ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกองรุ่นที่ 1 ที่จบในการศึกษาในวันนี้ จากการได้รับปริญญาบัตร ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในวันนี้สร้างความสีสัน สนุกสนาน รื่นเริง ให้แก่ ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาสร้างความสามัคคี มีจิตใจที่ดีงาม และเกิดการปรองดองในหมู่คณะ

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน