บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา มีเจ้าหน้าที่และประชาชนมารอใช้สิทธิอย่างคึกคัก** โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 17มี.ค.62  บรรยากาศ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา โดยก่อนเปิดหีบในเวลา 08.00 น. มีประชาชนมารอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทั้ง เจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการ และประชาชนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอเบตง ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

นายสุวิทย์ นาคเป้า กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลูกเสือ กกต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาจัดเตรียมความพร้อมการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ชุดรปภ.เลือกตั้ง  ทหาร ตำรวจ กำลังภาคประชาชน ได้กระจายกำลังดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่เลือกตั้งอย่างเข้มงวด โดยมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต โดยขอใช้สิทธิ ที่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ยะลา ไว้ จำนวน 1,546 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ใช้สิทธิที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง โดยมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ จำนวน 181คน ซึ่งจะเปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ไปจนถึงเลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า หากลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ จะเสียสิทธิต่างๆ อาทิ  ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นและถูกตัดสิทธิ์ ครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับ จ.ยะลา แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 3 เขต มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 รวม 13,442  คน มีหน่วยเลือกตั้งรวม 21 หน่วย แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จำนวน 8,097 คน ในเขตเลือกตั้ง โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 258 คน  ศาลาประชาคมอำเภอยะหา จำนวน 2 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านยะหา อ.ยะหา  จำนวน 1,550 คน ในเขตเลือกตั้ง โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 10 คน และอาคารพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จำนวน 201 คน เขตเลือกตั้ง ที่ 3 ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขต/ในเขต  ประกอบด้วย นอกเขตเลือกตั้ง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองเบตง)  จำนวน 1,546 คน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  อ.บันนังสตา จำนวน 1,505 คน ในเขตเลือกตั้ง หอประชุม อ.กรงปินัง จำนวน 44 คน ศาลาประชาคม อ.บันนังสตา จำนวน 1 คน หอประชุม อ.ธารโต จำนวน 47 คน และ หอประชุม อ.เบตง จำนวน 181 คน

** ภาพข่าว โยธิน ประชามติรัฐ  รายงาน