สระแก้ว รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 16 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมชินธรรมมิตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์  ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่สระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามฯ จากความร่วมมือของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการถ่ายทอดความรู้แบ่งปันประสบการณ์และตรวจสอบดูแลกันเอง

รองศาสตราจารย์  ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว เป็นหน่วยงานงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีบทบาทรองรับนโยบายดังกล่าว ทีมีความสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกกิจชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ศิลปหัตถกรรมชุมชนประเทศต่างๆ การท่องเที่ยวปลอดสารพิษ(organic Tourism)การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism)การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)และการขับเคลื่อนเกษตรรุ่นใหม่(Yong Smart Farmer)ซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกอำเภอ กว่า 30 วิสาหกิจชุมชน การรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่าวดังกล่าว เพื่อสร้างพลังร่วมในการจัดการวิสาหกิจชุมชนระดับพึ่งตนเอง สู่การจัดการธุรกิจระดับจังหวัด ประเทศและการส่งออก ผ่านระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)ที่ชุมชนได้ประโยชน์ อันเกิดจากการจัดการธุรกิจแบบพึ่งตนเอง สังคมเข้มแข็งชีวิตครอบครัวปลอดภัยจากการประกอบสัมมาชีพธุรกิจสีเขียว ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คนหนุ่มสาวกลับคืนถิ่นที่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสมดุลและยังยืน

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โดยระยะเวลากว่า 10 ปี ของการขับเคลื่อนการทำงานของโพธิวิชชาลัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จนสามารถสร้างการยอมรับ สร้างเครือข่าย 6 กลุ่มวิชาชีพ 30 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วิทยาโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว จนสำเร็จในวันนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่จังหวัดสระแก้วต้องขอแสดงความชื่นชม ในการสร้างพลังร่วมเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากผลิตภัณฑ์แบบพึ่งตนเองในครอบครัว ขยายสู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และพัฒนาไปสู่ธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หนึ่งในภารกิจหลักการดำเนินงานของชุมชน คือการวางรากฐานดูแลชุมชนด้วยความจริงใจตระหนักและศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่สระแก้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการเพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมสากิจชุมชนดังกล่าว

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน