ประจวบคีรีขันธ์ องคมนตรีติดตามความก้าวหน้า ของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน ** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14  มีนาคม 2562  พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อม พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้เดินทางติดตามความก้าวหน้า ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน (โรงเรียนวัดเขาโบสถ์ ) โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายพัลลภ สิงหเสนี  กล่าวรายงานว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตปกครองเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 545, 845 คน  ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้ใช้เวลาแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหิน ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ให้กับราษฎรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน 4,685 โครงการ ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 90 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจำนวน 22 โครงการ และเป็นโครงการแล้วเสร็จจำนวน 68 โครงการ  แยกเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการศึกษาและด้านอื่นๆ

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ กรมชลประทานได้กล่าวรายงานว่า ได้เตรียมก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางสะพาน ขนาดกว้าง 10 เมตร ความสูง 6 เมตร จำนวน 6 ช่อง ระบายน้ำสูงสุด 700 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที ระยะดำเนินการ ปี 2562-2563 งบประมาณ 255 ล้านบาท  ระยะทางเดินของน้ำพื้นที่น้ำท่วมรับรองในอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย ความเสียหายจะลดลงทั้งในด้านการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร และยังสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแผนต่อเนื่องระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ  คลองผันน้ำ  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ

** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน