รองนายก อบจ.กระบี่ ปิดอบรมอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR.) รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 กล่าวโอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตร ** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  ที่ ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR.) รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเครือข่ายด้านระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 50 คน เข้ารับประกาศนียบัตร

สำหรับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMR.) รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยกำหนดจัดหลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562

โดยมีหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ อาทิ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ การปฎิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การยกและเคลื่อนย้าย ภาวะฉุกเฉินทั่วไป การดูแลแผล และการดามกระดูก การคลอด และอื่นๆ ที่เป็นสถานการณ์จำลองต่างๆ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกระบี่ และโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่

** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน