มุกดาหาร การเมืองเริ่มเข้มข้นผู้สมัครลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน** ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงาน

แชร์ข่าวนี้

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 62  จังหวัดมุกดาหาร มีประชากรประมาณ 3 แสนคนเศษ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 270,000 คน มี ส.ส.ได้ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง
ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยครองตำแหน่ง ส.ส. เหมารวมทั้ง 2 เขต

  สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้สมัครทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ได้แก่  นางยุพาพร คล่องแคล่ว เบอร์ 1 พรรคพลังปวงชนไทย นายวีระพงษ์  ทองผา เบอร์ 2 พรรคพลังประชารัฐ  ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม เบอร์ 3 พรรคเสรีรวมไทย นายขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ เบอร์ 4  พรรคเพื่อคนไทย  นายพงษ์ศักดิ์ จันทจวง เบอร์ 5 พรรคประชาชาติ นายชัชวาล กลางประพันธ์ เบอร์ 6 พรรคพลังท้องถิ่นไท นายทรงเกียรติ รัตนภูมินทร์ เบอร์ 7 พรรครวมพลังประชาชาติไทย  นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี เบอร์ 8 พรรคพลังชาติไทย นางสาววรินธร ภูมิบุญชู เบอร์ 9 พรรคอนาคตใหม่ นายทวีทรัพย์ ไชยมุกดา เบอร์ 10 พรรคพลังไทยรักไทย นายพิพัฒน์ พิกุลศรี เบอร์ 11 พรรคเพื่อนไทย นายพนมศักดิ์ เรชิวงศ์ เบอร์ 12 พรรคธรรมใหม่  นายอนุสรณ์ โพธิ์ศิริ เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ  นางกิ่งฟ้า อรพัน เบอร์ 14 พรรคประชานิยม  นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์  เบอร์ 15 พรรคเพื่อไทย 

นายอดุลย์ ไชยสุนันท์ เบอร์ 16 พรรคภูมิใจไทย  นายสำเนียง จันทพันธ์ เบอร์17 พรรคเศรษฐกิจใหม่ นางสุภัชชา ศรีสุข เบอร์ 18 พรรคประชาธิปัตย์ นายชินกร ขวัญเมือง เบอร์ 19 พรรคประชาภิวัฒน์ นายพิต ไชยจักร เบอร์20 พรรคชาติพัฒนา นายเจษฎาพล คำภูษา เบอร์ 21 พรรครวมใจไทย น.ส.ชยิศา พิกุลศรี เบอร์ 22 พรรคเพื่อแผ่นดิน นายสมหวัง ดีดวงพันธ์ เบอร์ 23 พรรคชาติไทยพัฒนา  นายอุไร  สุพร เบอร์ 24 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย น.ส.สุธาสินี ผิวทอง เบอร์ 25 พรรคประชาธรรมไทย นางกันยากร ซาเสน เบอร์ 26 พรรคไทยศรีวิไลย์   นายเพิ่มศักดิ์  อุณวงค์  เบอร์ 27 พรรคประชาธิปไตยใหม่  นายอัษฏาวุธ  นพเคราะห์  เบอร์ 28 พรรคพลเมืองไทย  นายแก่นเพชร  ดีดวงพันธ์ เบอร์ 29 พรรคประชาชนปฏิรูป  นายสุรพร  ผิวงาม เบอร์ 30 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  นายปัญญา  ศรีโยหะ เบอร์ 31 พรรคไทยรักษาชาติ  นายสมบูรณ์  จูมนา  เบอร์ 32  พรรคพลังสังคม  นายประชุม  อรรคจันทร์ เบอร์ 33 พรรคไทรักธรรม  นางศิริวรรณ  มุ่งรักษ์กิจ  เบอร์ 34 พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย  จ.ส.อ.วิเชียร  สำราญพรหม เบอร์ 35 พรรคพลังแผ่นดินทอง

          ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน ได้แก่ นายทวีศักดิ์ ประทุมลี เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ นางศุภลักษณ์ คำสิงห์ เบอร์ 2 พรรคอนาคตใหม่ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย นายหาดชัย คนเพียร เบอร์ 4 พรรคประชาชาติ นายถนอม สังเกต เบอร์ 5 พรรคชาติพัฒนา นายสังคม อุปคุณ เบอร์ 6 พรรคเศรษฐกิจใหญ่  นายบรรจง ไชยเพชร เบอร์ 7  พรรคเสรีรวมไทย นายปราโมทย์ แก่นงาม เบอร์ 8 พรรคเพื่อคนไทย นายปรีดา คล่องแคล่ว เบอร์ 9 พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายธนรัตน์ จูมแพง เบอร์ 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางศรัญญา คืนดี เบอร์ 11 พรรคพลังธรรมใหม่  นายชลชาติ อาจหาญ เบอร์ 12 พรรคประชานิยม นายวิทยา บุตรดีวงศ์ เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ นายบุญฐิน ประทุมลี เบอร์ 14 พรรคเพื่อไทย  นายสอ คำศิริ เบอร์ 15 พรรคประชาธิปไตยใหม่

นายประเสริฐทรัพย์ คำนนท์มีฤทธิ์ เบอร์ 16 พรรคพลังไทยรักไทย นายฉลอง บุตรกาล เบอร์ 17  พรรคชาติไทยพัฒนา นายก้องภพ วิชาธร เบอร์ 18 พรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายสนิท พันนุมา เบอร์ 19  พรรคเพื่อนไทย  นายสมร  รักสะอาด เบอร์ 20 พรรคพลังปวงชนไทย  นายกมล สุวรรณไตรย์ เบอร์ 21 พรรครวมใจไทย  นายสำเนียง ใจสุข เบอร์ 22 พรรคประชาภิวัฒน์ นายชาญสินธ์ สุพรรณโมก เบอร์23  พรรคประชาธรรมไทย  ร.ต.อ.ไพศาล  คำจุลลา เบอร์ 24 พรรคไทยศรีวิไลย์  นายธนพงศ์  อุระ เบอร์ 25 พรรคพลเมืองไทย 

พ.ต.อ.เกษมสุข สวัสดี เบอร์ 26 พรรคประชาไทย  นายพิชิตชัย  ผ่องแผ้ว  เบอร์ 27 พรรคประชาชนปฏิรูป  นายสาคร  รอบรู้  เบอร์ 28 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  นายอัฐวิทย์  รัชอินทร์  เบอร์ 29 พรรคชาติไทย นายขาน  เชื้อคำฮด เบอร์ 30 พรรคทางเลือกใหม่  นายเทวฤทธิ์  ทองแล่ง  เบอร์ 31 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย  นายวีระ  ใจคง เบอร์ 32 พรรคเพื่อชีวิตใหม่  นายวิสุทธิ  แสนโคตร เบอร์ 33 พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย  นายทองบาล  วงศ์พนารัตน์  เบอร์34 พรรคพลังแผ่นดิน  นางสาวจิราพร  สุนทรส เบอร์ 35 พรรคพลังประชาธิปไตย  นายพิเชฐ  อ่อนัวขาว เบอร์ 36 พรรคผึ้งหลวง  นายไพรัช  ศัลกวิเศษ เบอร์ 37 พรรคไทรักธรรม  นายสัญญา  ด่านวันดี  เบอร์ 38  พรรคความหวังใหม่

      วิเคราะห์เขตเลือกตั้งที่ 1 แชมป์เก่า นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 15 จากกระแสคนเสื้อแดงและกระแสคนชอบทักษิณ น่าจะได้เปรียบทุกพรรค จากกระแสความนิยมและมีแรงสนับสนุนจากเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงเดิมที่ยังให้การสนับสนุน และเขตพื้นที่รอบนอกบางส่วนที่ยังให้การสนับสนุน ส่วนคู่แข่งคือ นายวีระพงษ์ ทองผา  พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครเบอร์ 2  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร อดีตกรรมการ สกสค. ระดับประเทศ  จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกพละศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสาน เอกบริหารการศึกษา  ซึ่งเป็นพี่ชายนายวิริยะ  ทองผา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่มีฐานเสียงที่สำคัญคือมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจำนวนมากในสภาเป็นแรงสนับสนุนและความสัมพันธ์ส่วนตัวยังคงเหนียวแน่นโดยมีเครือญาติที่รับราชการครูหนุนอีกแรงหนึ่ง และที่สำคัญยังได้รับการยอมรับจากพ่อค้า  ประชาชน ที่อาศัย ค้าขายอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงแถบบริเวณอำเภอหว้านใหญ่ เป็นแรงหนุนในการหาเสียงครั้งนี้ทำให้เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งที่น่าจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ฐานคะแนนเสียงแน่นทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มทองผา ผู้คุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมายาวนาน โดยมีฐานเสียงที่น่าจะเหนือกว่าคู่แข่งอยู่ 2 อำเภอ ที่ติดแม่น้ำโขงรอบนอก ฐานเสียงและความนิยมชมชื่นที่ผ่านมา กลุ่มทองผาน่าจะคุมพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งผลงานคะแนนที่ได้ลงพื้นที่อย่างทุ่มเท มุ่งมั่น จริงจัง เพื่อสร้างงานพัฒนาให้ท้องถิ่น สร้างความมั่นใจให้กับฐานเสียงและทีมงานที่ติดตาม พร้อมกับเตรียมการลงสู้ศึกสนามการเมืองใหญ่ในครั้งนี้ หลังมีข่าวจะลงสู้ศึกสนามใหญ่มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามครั้งนี้ นับได้ว่า วีระพงษ์ ทองผา น่าจะเป็นคู่ชิงที่มีโอกาสสมน้ำสมเนื้อ กับแชมป์เก่าได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

โดยมีฐานคะแนนเสียงถิ่นกำเนิดของนายวีระพงษ์  ทองผา คืออำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งเริ่มปูพื้นฐานทางการเมืองมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ส่วนอำเภอดอนตาล นายวีระพงษ์  ทองผา  ได้วางรากฐานมาในอำเภอนี้เกือบ 10 ปี ตั้งแต่รับราชการครู ซึ่งมีฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มข้าราชการครูและลูกศิษย์ที่ให้การสนับสนุนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวบ้านในจังหวัดมุกดาหารภายใต้คำพูดที่ว่า จริงใจ เข้าถึง พึ่งได้  อีกผู้สมัครที่น่าจับตามองคือ ร้อยตำรวจเอกสุเทียน ทองโสม เบอร์ 3 ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย อดีตข้าราชการตำรวจ ไม่มีประวัติเสียหาย ทั้งมีผลงานด้านตำรวจสัมพันธ์ชุมชน ครูแดร์   นายอดุลย์ ไชยสุนันท์ เบอร์ 16 พรรคภูมิใจไทย  อดีตนายก อบจ.มุกดาหาร และนายอนุสรณ์ โพธิ์ศิริ เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ ต้องยกให้เป็นผู้สมัครที่ประชาชนให้ความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งผลจะออกมาอย่างไรนั้นต้องติดตามว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้

 ส่วนพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่หน้าจับตามองมี
5 พรรค โดยมีแชมป์เก่าคือ นายบุญฐิน ประทุมลี เบอร์ 14 พรรคเพื่อไทย  คู่แข่งที่น่าจับตามองจากพรรคพลังประชารัฐ ส่ง
นายทวีศักดิ์  ประทุมลี (ส.จ.ต๋อง)   เบอร์ 1 อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ส.จ. 5 สมัย 
จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกพัฒนาชุมชน
จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกรัฐประศาสนศาสตร์ (อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2549) เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่นมานาน
เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดที่กว้างไกล
ทั้งยังเป็นคนกล้าคิดกล้าทำและขยันลงพื้นที่เดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง
ทำให้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากการต้อนรับจากประชาชนที่มอบผ้าขาวม้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานเพื่อมัดใจ
ฐานคะแนนเสียงที่สำคัญคืออำเภอดงหลวง เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของนายทวีศักดิ์  ประทุมลี 
ลองลงมาเขตอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอนิคมคำสร้อย
ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ตลอดทั้งทีมงานกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ 2  คู่แข่งที่น่าจับตามองในเขตนี้คือ นายวิทยา
บุตรดีวงศ์  เบอร์ 13 พรรคเพื่อชาติ
ฐานเสียงในพื้นที่อำเภอคำชะอี ซึ่งเป็นบ้านเกิด
อดีตครูนักสู้ฝีปากกล้าในสายของครูประชาบาล เล่นการเมืองตั้งแต่เป็นครูมานานกว่า
20 ปี เริ่มจากในระดับตำบลสู่อำเภอและเข้าสู่จังหวัดในที่สุดดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักทั่วไป
เคยเป็นตัวแทนครูในตำแหน่งต่างๆ มากมาย
ยังคงคุมฐานเสียงกลุ่มพี่น้องชาวผู้ไทยในพื้นที่เขต 2
ได้อย่างมั่นคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม 
พ.ต.ท.จิตติ์  ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์
เบอร์ 3 พรรคภูมิใจไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร  นายฉลอง 
บุตรกาล เบอร์ 17 พรรคชาติไทยพัฒนา

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร 
รายงาน