ประจวบคีรีขันธ์ ปปช.ร่วมกับ สตง.ท้องถิ่นจังหวัด แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารท้องถิ่น **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน

แชร์ข่าวนี้

     เมื่อเวลา​
10.00​ น.วันที่​ 7​ มี.ค. 60​ ที่ห้องประชุมสิงขร​ โรงแรมประจวบแกรนด์​
อำเภอเมือง​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ นายพัลลภ​ สิงหเสนี​
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ เป็นประธานใน
พิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมี​
นายทนงศักดิ์​ ม่วงมณี​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ ปปช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุเทพ​
มลสวัสดิ์​ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ 
นางรพิพรรณ​ อ๊อดวงษ์​ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน​ พร้อม​
ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

การจัดกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ​
ในวันนี้มี​ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อนำ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปประธรรม
ให้แก่การดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
การบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยปราศจากการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น
การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โดยยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้

นอกจากนี้แล้ว
นายนพพร​ วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นผู้กล่าวนำการประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จำนวน 6 ข้อ
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ได้ร่วมกันลุกขึ้นกล่าวแสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพียงกัน

**ณัฐธภพ
พันสาย รายงาน