โรงเรียน ด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ประเทศไทย ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน สู่ระดับสากล

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มีนาคม 62 ณ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง “ ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ ประเทศไทย กับ  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. Rector อธิการบดี มหาวิทยาลัยมูฮามาดิยะฮ์ Muhammadiyah University of Sukabumi  ประเทศอินโดนีเซีย และตัวแทนลงนามร่วมเป็นสักขีพยาน ประเทศละ 3 ท่าน ประกอบด้วย คือ 1. นายพยูร มาลา รองประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  (Mr.Payoon  Mala)  2.พว. นริศรานันท์  คูณผลธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss.Varisaranant  Koonpholthananont Chief Service  officer )  3.นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ( Mr.Asanawee   Mukura Chairman of the Isalamic Committee of  Krabi Province ) และฝ่ายประเทศ  อินโดนีเซีย มี 3 ท่านคือ 1.Dr.Saprudin,M.Hum.Head of International Office UMMI 2.Mr.Takeem   Kundee  Advisor 3.M.Fajar Imami Firdaus Student From Indonesia  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง MOUระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงแลกเปลี่ยน นักศึกษาด้านการพยาบาล และด้านการสนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปสู่อนาคต

โดยมีสถาบันระดับสากลดูแลและต่อยอด
นักศึกษาในระดับมหาลัยที่สูงขึ้นตลอดจนผลิตบุคลากรคุณภาพ
ที่ตรงกับตลาดด้านการพยาบาล ในอนาคต และสังคมผู้สูงอายุ
และต่อยอดในด้านการทำงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย
และต่างประเทศ

ซึ่งการลงนาม
MOU ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการศึกษาให้กับ
นักศึกษาของ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  ให้ก้าวไปสู่สากล ในระดับอาเซียน และ
เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์ด้านการศึกษาต่อ

  ทั้งนี้โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดย ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกระบี่
ใบอนุญาตเลขที่ กบ.3/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
ปณิธานในการจัดตั้งโรงเรียนด็อกเตอร์

หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการด้านการพยาบาล การแพทย์
ด้านสุขภาพได้มีงานทำมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและสามารถหารายได้เพื่อส่งตนเองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ภายใต้ปรัชญา ทักษะวิชาการเข้ม เน้นคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม
เตรียมความพร้อมสู่สากล 
และเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ 
Halal Nursing
Program แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
เพื่อรองรับโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่มีมุสลิมทั่วโลกมาใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย
และประเทศในอาเซียน

 ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆ
กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2564 ที่จะมีผู้สูงอายุเกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
จะสังเกตได้ว่าปัญหาด้านผู้สูงอายุจะเริ่มพบมากในประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ
และที่สำคัญประเทศเหล่านั้น
ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการรองรับปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่
ซึ่งประชากรในประเทศ มีอายุยืนยาวมากขึ้น
ถือว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขประสบความสำเร็จ
อีกทั้งเป็นผลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย   อย่างไรก็ดีประเทศกำลังพัฒนา
ถ้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
เพราะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม ก่อนที่ฐานะทางเศรษฐกิจดี 
ในขณะที่กลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วฐานะทางเศรษฐกิจดี
ก่อนค่อยมีการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุ 
ดังนั้น โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการด้านสุขภาพจึงมีความต้องการ
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี
ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการด้านสุขภาพ มากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต  

ผู้สนใจรับทุนการศึกษา
สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน ด็อกเตอร์นึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่
เลขที่ 39,41 ถนนมหาราช ซอย 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 075-656132,
094-3148111,

084-7195599   ID Line : dr1mackrabi…

**ณัฏฐพงษ์
ศรีปล้อง. รายงาน

สู่ระดับสากล