เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ

Spread the love

   วันที่ 13 ก.พ.62 คณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอฯ ที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทำงาน  กำหนดแผนงาน  แนวทาง และขั้นตอนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในระดับพื้นที่อำเภอ และท้องถิ่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมตามนโยบายจังหวัดและประเทศ

    ปัจจุบัน อ.เวียงชัย มีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลายจุด โดยเฉพาะที่ โค้งบ้านชัยนารายณ์ สามแยกโรงเรียนทุ่งยั้ง หัวฝายวิทยา โค้งเวียงแก้ว โค้งไซแอมแลนด์ โค้งเทศบาลสิริเวียงชัย และถนนเส้นบ้านศรีดอนเรือน ซึ่งจะต้องวางมาตรการดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย