เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ

แชร์ข่าวนี้

   วันที่ 13 ก.พ.62
คณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอฯ
ที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทำงาน  กำหนดแผนงาน 
แนวทาง และขั้นตอนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในระดับพื้นที่อำเภอ
และท้องถิ่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมตามนโยบายจังหวัดและประเทศ

    ปัจจุบัน อ.เวียงชัย
มีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลายจุด โดยเฉพาะที่ โค้งบ้านชัยนารายณ์
สามแยกโรงเรียนทุ่งยั้ง หัวฝายวิทยา โค้งเวียงแก้ว โค้งไซแอมแลนด์
โค้งเทศบาลสิริเวียงชัย และถนนเส้นบ้านศรีดอนเรือน
ซึ่งจะต้องวางมาตรการดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนต่อไป

**
ข้อมูลภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย