เชียงราย นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดอบรมผู้นำหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

Spread the love

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืน อำเภอเวียงชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่า ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงชัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวว่า อ.เวียงชัย มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงควรที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า งานจะสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชน เริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม โดยเน้นผู้นำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน