เชียงราย นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดอบรมผู้นำหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ** สุวิมล หกเมฆ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืน
อำเภอเวียงชัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์ อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันไฟป่า ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงชัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

นายสกล
แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวว่า อ.เวียงชัย มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
จึงควรที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า
งานจะสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชน
เริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น
ด้วยการการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม
โดยเน้นผู้นำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน