ก.ก.ต.ประจวบยันผู้สมัคร ส.ส.ไม่สามารถใช้ต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงให้ได้ ( มีคลิป ) **:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

   ก.ก.ต.ประจวบเร่งสร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เน้นย้ำผู้สมัครไม่สามารถใช้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงได้

    วันที่ 11 ก.พ.62 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวณากัญ
กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอบรม เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และหลักเกณฑ์การหาเสียงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(ส.ส.)ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบ
ทั้ง 3 เขต
ภายใต้ชื่อกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนและผู้ติดตาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงรวม 140 คน

นางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งจะมีความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายได้นั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง คือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลดการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเป็นสำคัญ และทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวณากัญ
กัณห์อุไร ผอ.ก.ก.ต.ประจำจังหวัดประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า
สำหรับวันลงคะแนนเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562
การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่มีชื่อผู้สมัคร
และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัตรที่กาลงคะแนนแล้ว เพื่อนำเอาไปแชร์
หรือโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงการฉีกบัตร
หรือทำลายบัตรเลือกตั้ง รวมถึงถือบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่ลงคะแนน
ก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง
หรือลงคะแนนเสียงได้

** ภาพข่าว:เอกภพ
วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)รายงาน