ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอย่างยังยืน** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Spread the love

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายมาโนช วีระกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นประธานในพิธีในที่ประชุมครั้งนี้ โดยมีนายพฤฒิ เกิดชูชื่น รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นายวิทยา หงส์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนกบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติเปิดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จากคณะกรรมการระดับพื้นที่ หรือ PAC (พื้นที่คุ้มครอง 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)  และชี้แจงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละอุทยานแห่งชาติทั้ง 5 แห่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เป็นกลไกประสานการจัดการเชิงพื้นที่แบบกลุ่มป่า เพื่อการบูรณาการด้านงบประมาณของพื้นที่กลุ่มป่า และเพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ในด้านการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก

  นายมาโนช วีระกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กล่าวว่า คณะกรรมที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นคณะกรรมการมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นจากมติของคณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน กับท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง วันนี้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว งานของสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ จะต้องใช้ยุทธวิธีในความพยายามที่ต้องร่วมมือกับภาคประชาชน องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ทุกท่านเข้ามามีบทบาท และมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ วิธีการจัดการโดยลำพังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะไม่มีวันสำเร็จได้ ถ้าปราศจากทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นองค์กร มาสร้างศักยภาพให้กับพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้ให้มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป และในอนาคตคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุดอื่น ๆ ที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย

 นายพฤฒิ เกิดชูชื่นรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่  กล่าวว่า ซึ่งเป็นพลังของความร่วมมือกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่คณะกรรมการมรดกโลกยอมรับ ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักอุทยานแห่งชาติหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงคณะกรรมการระดับพื้นที่ ในพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแนะแนวการปฏิบัติเชิงลุก โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ เรื่อง การดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัตว์ป่า พยายามมองหากลไกนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น เพราะในพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง กำลังมีปัญหาความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกทั้งด้วยเรื่องกฎหมาย หรือการปราบปรามลักลอบตัดไม้พยุงอย่างจริงจัง  คณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ จะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งทั้งเรื่องกฎหมาย หรือการปราบปรามลักลอบตัดไม้ ระหว่างอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลก กับ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ และนำไปสู่ความสำเร็จให้เป็นระบบ ในบางเรื่องที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก ด้วยวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง อันเป็นกลไกนำไปสู่การจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตามในที่ประชุมครั้งนี้ นำเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่ 2 เรื่อง เรื่องที่ประชาชนชาวตาพระยาได้ถวายฎีกา โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งชำซากของอำเภอตาพระยา ทั้ง 4 ตำบล ที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนานซึ่งได้ผ่านการประชาคมครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว ได้รับงบประมาณและก่อสร้างในปี 63 แต่ยังในพื้นที่ดรดกโลกเท่านั้น

เรื่องที่ 2 มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระด้านสัตว์ป่า ในบริเวณทางหลวงหมายเลข 348 ประมาณ 3 กม.บริเวณบ้านไทยถาวร หมู่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ตรงช่องเขาตะโก ซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดในเทศกาลจะรถพี่ประชาชนที่กกลับภูมิลำเนาสู่อีสานใต้เป็นจำนวนมากหลายแสนคันเนื่องจากช่องเขาตะโกคับแคบทำให้รถติดยาวรายกิโลเมตรมติในที่ประชุมให้ก่อสร้างสะพานข้ามเขาช่องตะโก จะนำเสนอถึง ครม.เพื่อขออนุมัติก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชนและความปลอดภัยของสัตว์ในบริเวณนี้ด้วย

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน