ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอย่างยังยืน** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่
10 ก.พ.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
นายมาโนช วีระกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
เป็นประธานในพิธีในที่ประชุมครั้งนี้ โดยมีนายพฤฒิ เกิดชูชื่น
รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นายวิทยา
หงส์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนกบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติเปิดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จากคณะกรรมการระดับพื้นที่ หรือ PAC (พื้นที่คุ้มครอง 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่) 
และชี้แจงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่ละอุทยานแห่งชาติทั้ง 5
แห่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เป็นกลไกประสานการจัดการเชิงพื้นที่แบบกลุ่มป่า
เพื่อการบูรณาการด้านงบประมาณของพื้นที่กลุ่มป่า
และเพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น
– เขาใหญ่ ในด้านการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก

  นายมาโนช วีระกุล
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กล่าวว่า
คณะกรรมที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
เป็นคณะกรรมการมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นจากมติของคณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
ที่ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน กับท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการระดับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว งานของสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ
จะต้องใช้ยุทธวิธีในความพยายามที่ต้องร่วมมือกับภาคประชาชน
องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ทุกท่านเข้ามามีบทบาท
และมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
วิธีการจัดการโดยลำพังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
จะไม่มีวันสำเร็จได้ ถ้าปราศจากทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นองค์กร
มาสร้างศักยภาพให้กับพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้ให้มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป
และในอนาคตคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุดอื่น ๆ
ที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย

 นายพฤฒิ
เกิดชูชื่นรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่  กล่าวว่า ซึ่งเป็นพลังของความร่วมมือกัน
เป็นสิ่งที่สำคัญที่คณะกรรมการมรดกโลกยอมรับ
ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย
ผู้แทนจากสำนักอุทยานแห่งชาติหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รวมถึงคณะกรรมการระดับพื้นที่ ในพื้นที่คุ้มครอง 5 แห่ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแนะแนวการปฏิบัติเชิงลุก
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ เรื่อง
การดำเนินงานด้านอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัตว์ป่า
พยายามมองหากลไกนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
เพราะในพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 5 แห่ง
กำลังมีปัญหาความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในพื้นที่มรดกโลกทั้งด้วยเรื่องกฎหมาย
หรือการปราบปรามลักลอบตัดไม้พยุงอย่างจริงจัง 
คณะกรรมการที่ปรึกษามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่
จะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งทั้งเรื่องกฎหมาย หรือการปราบปรามลักลอบตัดไม้
ระหว่างอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลก กับ
คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ และนำไปสู่ความสำเร็จให้เป็นระบบ
ในบางเรื่องที่เป็นข้อกังวลของคณะกรรมการมรดกโลก
ด้วยวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
อันเป็นกลไกนำไปสู่การจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตามในที่ประชุมครั้งนี้
นำเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่ 2 เรื่อง เรื่องที่ประชาชนชาวตาพระยาได้ถวายฎีกา
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งชำซากของอำเภอตาพระยา ทั้ง 4 ตำบล
ที่มีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนานซึ่งได้ผ่านการประชาคมครบทั้ง 3
ครั้งแล้ว ได้รับงบประมาณและก่อสร้างในปี 63 แต่ยังในพื้นที่ดรดกโลกเท่านั้น

เรื่องที่
2 มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระด้านสัตว์ป่า ในบริเวณทางหลวงหมายเลข 348 ประมาณ 3
กม.บริเวณบ้านไทยถาวร หมู่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ตรงช่องเขาตะโก
ซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดในเทศกาลจะรถพี่ประชาชนที่กกลับภูมิลำเนาสู่อีสานใต้เป็นจำนวนมากหลายแสนคันเนื่องจากช่องเขาตะโกคับแคบทำให้รถติดยาวรายกิโลเมตรมติในที่ประชุมให้ก่อสร้างสะพานข้ามเขาช่องตะโก
จะนำเสนอถึง
ครม.เพื่อขออนุมัติก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชนและความปลอดภัยของสัตว์ในบริเวณนี้ด้วย

** สมศักดิ์
สารการ รายงาน