สระแก้วจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

    เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62  ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายกองวิชิต 
ชาตไพสิฐ  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประกอบพิธีสงฆ์  อ่านสาร ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
กล่าวคำปฏิญาณ มอบเข็มอาสารักษาดินแดน จำนวน 7 นาย มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อส.
ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 10 นาย มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและบุตรบุคลากร
จำนวน 26 ทุน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา
และกำลังพลที่มาชุมนุมในวันนี้

 นายกองวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนมีภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและอุบัติภัย ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ประเทศไทยได้มีการใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นครั้งแรก ปัจจุบัน กองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเป็นเวลา 65 ปี

เพื่อให้มีความรักความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้สละกำลังกาย กำลังใจ เลือดเนื้อ และชีวิตทุ่มเทเข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือเป็นกำลังพลที่ภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ทั้งในด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆอีกด้วย

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน