สปสช.เขต 6 ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน Medical Record Audit ปี 2562”

แชร์ข่าวนี้

เมื่อช่วงต้นเดือน
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง 
จัดกิจกรรม”ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน Medical Record Audit ปี 2562”  ณ    
ห้องประชุมสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  โดยเชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนเครือข่าย Medical audit ระดับเขต  ในปี 2562 มี Auditor ใหม่เข้าร่วม  
รับฟังคำชี้แจงและฝึกทักษะการตรวจสอบเวชระเบียนด้วย  การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก   พญ.แก้วใจ 
ทิพยรัตน์สุนทร  ผู้อำนวยการ
สปสช.เขต 6 ระยอง 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
กล่าวว่า “ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม
2561 
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของปี 2562 
ได้รับความเห็นชอบของสำนักงบประมาณมาดำเนินการ  แต่เนื่องจากปริมาณการใช้บริการและอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วยของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น
เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากเกินไป  
สมควรที่กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไป   พร้อมกับให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริหารจัดการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณค่ารักษาพยาบาล
โดยเฉพาะการบริการผู้ป่วยในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งมติคณะทำงานกำหนด       
แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คณะทำงาน 7 X 7) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 เห็นชอบแผนการ Audit ปี 2562-2565 
โดยเพิ่มจำนวนการตรวจสอบเวชระเบียน
เพื่อให้ครอบคลุมการชดเชยค่าบริการที่มีมูลค่าสูง   และให้อัตราการตรวจสอบใกล้เคียงกับต่างประเทศ
และเป็นตามเป้าหมายแผนบูรณาการของรัฐบาล คือร้อยละ 5 

          ในปีงบประมาณ 2562  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย Medical audit ระดับเขต 
ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สป.สธ. โรงพยาบาลเอกชน เพื่อร่วมกันกำกับติดตามและพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลบริการ
ของหน่วยบริการ  และปี 2562 นี้ได้เพิ่ม Auditor ใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบเดิมระดับเขตให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยบริการรองรับปริมาณเวชระเบียนที่ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มขึ้น  ตลอดจนมีการพัฒนาระบบ          การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
External Medical Record
Audit (MRA) เพื่อให้หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนภายในหน่วยบริการเอง
Internal Medical Record
Audit (MRA) อันจะส่งผลให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม  
ตามทรัพยากรที่หน่วยบริการได้ใช้ไปในการรักษาพยาบาลจริง โดยปีงบประมาณ 2562
จำนวนเวชระเบียนที่ได้รับการตรวจสอบ External Medical Record Audit รวมทั้งสิ้น 6,280 ฉบับ
จากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตระยอง จำนวนทั้งสิ้น 91
แห่ง  สุดท้ายนี้ขอให้การพัฒนา          ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน กรณี Medical Record Audit ประจำปี 2562   และการตรวจสอบเวชระเบียน   Medical Record Audit  ระหว่างวันที่  10-11 มกราคม 
2562  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้”

          การประชุมครั้งนี้  ขอขอบคุณ นพ.เฉลียว   ผจญภัย  
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
สปสช. 
ให้ความกรุณาเเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

**
ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 6 ระยอง