สระแก้ว อำเภอคลองหาดตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เช้าของวันนี้( 28 ธ.ค.61 ) ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคลองหาด ประธานในพิธี “ตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562” โดยมี นางรัตนา ทับจันทร์ กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด,หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13,สถานีตำรวจภูธรคลองหาด,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด,โรงพยาบาลคลองหาด,เทศบาลตำบลคลองหาด,เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.),ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.),มูลนิธิร่วมกตัญญู,มูลนิธิสว่างสระแก้ว ซึ่งได้จัดกำลังพลยานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ มาพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

*****ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล ประชาชนได้เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขาดวินัยจราจร การละเลยและฝ่าฝืนกฎหมาย จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี ของจังหวัดสระแก้วระหว่าง 2559-2561 พบว่า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

 โดยในปี 2562 ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้วได้จัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายได้บูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบมีเอกภาพ เป้าหมายชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และการกระตุ้นสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งในการดำเนินการของทุกภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายของอำเภอคลองหาดในภาพรวมนั้น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จรองจังและต่อเนื่อง มีการจัดตั้งด่านตรวจหลัก และด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

     สำหรับการจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27ธ.ค.2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ของอำเภอคลองหาดในวันนี้ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมตรวจแถวกำลังพล พร้อมยานพาหนะ 2. กิจกรรมการซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ ณ สี่แยกคลองหาด ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน