สระแก้ว อำเภอคลองหาดตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เช้าของวันนี้(
28 ธ.ค.61 ) ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหาด จ.สระแก้ว นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์
นายอำเภอคลองหาด/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคลองหาด
ประธานในพิธี “ตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2562” โดยมี
นางรัตนา ทับจันทร์ กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด,หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13,สถานีตำรวจภูธรคลองหาด,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด,โรงพยาบาลคลองหาด,เทศบาลตำบลคลองหาด,เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.),ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.),มูลนิธิร่วมกตัญญู,มูลนิธิสว่างสระแก้ว
ซึ่งได้จัดกำลังพลยานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ มาพร้อมกัน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

*****ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล
ประชาชนได้เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ
โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนน
และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขาดวินัยจราจร การละเลยและฝ่าฝืนกฎหมาย จากสถิติย้อนหลัง
3 ปี ของจังหวัดสระแก้วระหว่าง 2559-2561 พบว่า
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

 โดยในปี 2562
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้วได้จัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2562 ขึ้น
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายได้บูรณาการแผนงานโครงการ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบมีเอกภาพ เป้าหมายชัดเจน
สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2562  โดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้
และการกระตุ้นสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ซึ่งในการดำเนินการของทุกภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายของอำเภอคลองหาดในภาพรวมนั้น
ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน
ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จรองจังและต่อเนื่อง
มีการจัดตั้งด่านตรวจหลัก และด่านชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

     สำหรับการจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมการปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2562 ระหว่างวันที่ 27ธ.ค.2561 ถึง 2 มกราคม 2562
ของอำเภอคลองหาดในวันนี้ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมตรวจแถวกำลังพล
พร้อมยานพาหนะ 2. กิจกรรมการซ้อมตามแผนเผชิญเหตุ ณ สี่แยกคลองหาด ต.คลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

** สมศักดิ์
สารการ รายงาน