ม.แสตมฟอร์ด เพชรบุรี มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครูในเขตหัวหิน ** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 6 ธันวาคม 61 ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการ Unleash Your Potential no.2  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน มีโดยนายปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี คณะครูและตัวแทนจากโรงเรียนในเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวลร่วมในพิธี

นายปิแอร์ เบอร์กอย กล่าวว่าจากที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักความเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้เป็นผู้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในชุมชน  จึงได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองหัวหิน และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ และเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรมที่ห้องประชุม ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ตลอดโครงการ รวมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน โดยทำการสอนที่โรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้จัดอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษดำเนินการอบรมตลอดปีที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้โครงการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคุณครูและนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียน และเพื่อเป็นการยืนยันความสำเร็จของโครงการและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คุณครูที่เข้าร่วมอบรมในโครงการให้มีการพัฒนาตนอย่างไม่หยุดยั้งในสายอาชีพของความเป็นครูที่มอบประโยชน์อันสูงสุดให้แก่นักเรียน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คุณครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ตัวแทนครูจากวิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวลที่ได้รับประกาศนียบัตร กล่าวว่าดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอยากมาก นอกจากการที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในอีกระดับยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูด้วยกันเองทำให้สมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นอีกเพื่อการพัฒนาการสอนระดับสากลให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน