แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางถนน สร้างบุคลากรต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัย

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561” นายสำราญ  สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน ได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร มีความรักความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่บุคลากร ประกาศบริเวณแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วเป็นเขตคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อค 100% ดำเนินตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม ได้แก่  ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร / ไม่ขับรถย้อนศร คาดเข็มขัดนิรภัย / พกใบขับขี่ / ไม่แซงในที่คับขัน  เมาไม่ขับ / สวมหมวกนิรภัย / ไม่ดัดแปลงมอเตอร์ไซค์ / ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ อย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้บุคลากรของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้มีจิตสำนึกในการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนแก่บุคลากรของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้อย่างยั่งยืน เป็นสถานที่ราชการที่มีความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมวินัยจราจรให้บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ และเป็นบุคลากรต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัย

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันนี้ ( 6 ธ.ค.) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้จัดให้มีวิทยากรจากหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ให้ความรู้ เรื่อง“ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”โดยวิทยากรจากสำนักงาน ค.ป.ภ. จังหวัดสระแก้ว เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน  เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย”วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว  เรื่องการขับขี่รถ และภาคปฏิบัติ  “ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้อง” วิทยากรจากบริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 180 คน

**ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ สวท.สระแก้ว ข่าว /แขวงทางหลวงชนบท ภาพ

** สมศักดิ์ สารการ เรียบเรียงรายงาน