ประจวบคีรีขันธ์  จัดงานวันดินโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง ร.9”** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 61 ที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ  เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution  ร่วมคิดทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงาน

นายพัลลภ กล่าวว่าตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติด้านมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลกเพื่อยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นวาระในการสื่อสารความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่ทราบในวงกว้างโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้นโดยเล็งเห็นว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้วจะเกิดความเสื่อมโทรมจะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับการจัดกิจกรรมวันโลกปีนี้ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกได้กำหนดหัวข้อในหลักการจัดงานเป็นประเด็นสำคัญผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก กำหนดหัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหามลพิษทางดินส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ อุตสาหกรรมต่างเช่นเหมืองแร่ โรงถลุงแร่ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมทางการเกษตรได้แก่ปศุสัตว์ การเพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช การปล่อยของเสียออกจากชุมชนและการคมนาคมขนส่ง ต่างเป็นปัญหาทางมลพิษทางดิน ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันขยะพลาสติกและขยะอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งสลายตัวได้ยากและมีแนวโน้มจะทำลายด้วยการฝังกลบ มากกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน