ประจวบคีรีขันธ์ ปภ.เขต4 ฝึก อส.ฝ่ายปกครอง ช่วยบรรเทาสาธารณะภัย ( มีคลิป ) ** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นำกำลังพล เจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จำนวน 14 นาย พร้อม พาหนะ และสิ่งอุปกรณ์ ไปทำการฝึก การป้องกันและบรรเทาสารณภัย ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน ณ โรงเรียนการกําลังสํารอง ศูนย์การกําลังสํารอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เข้ารับการฝีก 160 คน โดยในภาคเช้า เป็นการฝึกศึกษา เรื่องสาธารณภัย การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การลดความเสี่ยงภัย รวมทั้งบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิก อส.ในการเป็นเจ้าพนักงานผู้ที่ได้รับการมอบหมายจาก นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการจังหวัด ให้ทำการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 มาตรา ๒๗ และตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน. พ. ศ. 2497 มาตรา 16 ซึ่งกำหนดหน้าที่ของ หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดนให้มีหน้าที่ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก การรักษาความสงบเรียบร้อย การรายงานข่าว การรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม ซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนในภาคบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ประจำรถกู้ภัย โดยแยกการฝีกเป็น ๓  สถานีฝึก โดยมีอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการฝึก ได้แก่  1. รถดับเพลิงชนิด ควบคุมระยะไกล แบบต่อต้านวินาศกรรม  2. รถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ่ พร้อมชุดอุปกรณ์ดับเพลิง 3. รถกู้ภัยขนาดใหญ่ 4. การฝึกดับเพลิงโดยใช้ สายฉีดน้ำดับเพลิง และ การใช้ถังเคมีดับเพลิงและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการดับเพลิ กรณีก๊าซหุงต้ม แอลพีจี รั่วไหลในครัวเรือน

โดย พลตรีวุฒิไกร คล้ายทอง ผู้บัญชาการ ศูนย์การกำลังสำรอง และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา ของกำลังพลและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต 4  ณ สนามฝึกศูนย์การกำลังสำรอง โดย ได้ทำการตรวจเยี่ยมการฝึกในแต่ละสถานีฝึก เช่น การใช้อุปกรณ์ประจำรถกู้ภัย เช่นอุปกรณ์ตัดถ่าง เครื่องเลื่อยยนต์ เครื่องเลื่อยตัดคอนกรีต อุปกรณ์ค้ำยัน อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง การ ฝึกการ วิ่งสายต่อสายดับเพลิงและการฉีดน้ำดับเพลิง การใช้สารเคมีในการดับเพลิง และการดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซหุงต้ม รั่วไหล หรือลุกไหม้ในครัวเรือน จากนั้นได้ทดลอง ฝึกการใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลรถดับเพลิงชนิดต่อต้านวินาศกรรม และเยี่ยมชม การใช้อุปกรณ์ประจำสถานีฝึก และขอขอบคุณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4  ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้สนับสนุนคณะวิทยากร และอุปกรณ์การฝึกในครั้งนี้

ผลการปฏิบัติในการฝึก สมาชิก อส มีความตั้งใจ ในการฝึกศึกษาและฝึกปฏิบัติในภาคสนามด้วยดี สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อประสบภัยและสามารถช่วยเหลือ ทางราชการและประชาชนผู้ประสบภัย ได้ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

** เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน