งานพิธีวางศิฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ** สุรสิทธิ์  แห่ล้อม รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 09.50 น. ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๔๖ และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม

งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 408 เตียง บริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา วันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงพยาบาลปทุมธานี ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความแออัดของสถานที่ภายในโรงพยาบาลปทุมธานี จึงทรงมีพระราชดำริให้ขยายอาคารและพื้นที่การให้บริการ ต่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561-2564

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โดยชั้น 18 เป็นห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2564 โดยโรงพยาบาลจะเปิดบริการเพิ่มเป็น 667 เตียง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการรักษาในสาขาด้านต่าง ๆเช่น พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU ) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) หน่วยเคมีบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาระบบบริการเป็นศูนย์อุบัติเหตุ เครือข่ายระบบส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน พัฒนาให้เป็นศูนย์ส่องกล้องและตรวจรักษาพิเศษ พัฒนาด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan , MRI , ที่ทันสมัย ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วย หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) , หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม , หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม , หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด , หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม , หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม , หอผู้ป่วยพิเศษ , ห้องคลอด , ห้องผ่าตัด 15 ห้อง , รังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

จากนั้นมีพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย ในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ของ 3 กระทรวง ได้แก่ สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติได้ สอดคล้องกับ ปทุมธานีเป็นเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งไม่ได้เฉพาะแหล่งการศึกษา แต่การศึกษายังเข้าถึงเด็กป่วยในโรงพยาบาล และเด็กด้อยโอกาสเมื่อเด็กได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ขอให้คุณครูได้ติดตามและประเมินผลการเรียนเป็นระยะด้วย !

** สุรสิทธิ์  แห่ล้อม รายงาน