นครนายก จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ** อำพล เทียนงาม

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น.(14พ.ย.61) ณ ห้องพิมพ์จันทร์โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง “ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (เวทีถนน ปลอดภัย 4.0 )  โดยมีนางศิรินันท์ มณีโชติ ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย นครนายกพร้อมนายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ นายกานต์ ไกรฤกษ์  ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะทำงาน ตลอดจนสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บในปี 2560 ที่ผ่านมาของจังหวัดนครนายกมีจำนวนผู้เสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 1,403 ราย การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นที่ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปประธรรมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้แก่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและเมาสุรา

ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปริญญามอสโกและนโยบาย รัฐบาลมาจัดทำ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายมาตรการและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ดังนั้นบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ . คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจึงเรียนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY (เวทีปลอดภัย 4.0) โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ แล้วจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปประธรรมมีเป้าหมายชัดเจนและมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการภาระกิจงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่โดยกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) มาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดปีงบประมาณโดยเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณย้อนหลัง (ปี 2559 – 2561 ) มีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 96 รายสำหรับปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนครนายกมีผู้เสียชีวิตจำนวน 105 ราย เพิ่งจะเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกับเครื่องอย่างจริงจังต่อไป

** อำพล เทียนงาม ภาพ/ข่าว นครนายก รายงาน