สระแก้ว จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2561** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 ทีหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฝนหลวง ครู นักเรียน และเกษตรกรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โครงการฝนหลวงมีจุดกำเนิดขึ้นในเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพบเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของฝนตามธรรมชาติ ซึ่งมีข้อความในพระราชบันทึกพระราชทานว่า “….เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอ จนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนของประชาชน เมื่อแหงนมองท้องฟ้ามีเมฆมาก แต่ลมพัดพาไปไม่ตกเป็นฝน น่าจะมีวิธีบังคับให้ฝนตกสู่พื้นที่แห้งแล้งได้…”นับแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับการคิดค้นวิจัยการประดิษฐ์และพัฒนาการทำฝนหลวงขึ้นมาจนประสบความสำเร็จเป็นนวัตกรรม “เทคโนโลยีฝนหลวง” พระราชทานให้ใช้ในการปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากภัยแล้ง จนถึงปัจจุบันการพัฒนาและการปฏิบัติการฝนหลวงยาวนานถึง 63 ปี

นางสาวพจมา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การปฏิบัติงานทำฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้มาตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ณ สนามบินฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน และเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช และอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา มีการปฏิบัติการ 394 เที่ยวบิน มีฝนตกจำนวน 77 วัน มีปริมาณน้ำฝนรวม 2,217 ม.ม. โดยใช้เครื่องบินทั้งสิ้นจำนวน 3 ลำ เป็นเครื่องบินแบบ เซสน่า คาราแวน กำลังบรรทุก 700-800 กิโลกรัม

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน