สระแก้ว กรมชลฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ตาพระยา ครั้งสุดท้ายก่อนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง คาดก่อสร้างได้ปี ๒๕๖๔ ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว กรมชลฯ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ตาพระยา ครั้งสุดท้ายก่อนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง คาดก่อสร้างได้ปี ๒๕๖๔ ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ (๙ พ.ย.๖๑)   นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.สระแก้ว เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๔ (ปัจฉิมโครงการ) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ElA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา โดยมี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ มีให้การต้อนรับ มีนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ กล่าวรายงาน มีตัวแทนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๒๐๐คน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  มูลค่าการก่อสร้างประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๘ ปี  พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๑๙,๕๕๐ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 10,000 ครัวเรือน

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.สระแก้ว กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมือปี พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชน เป็นระยะเวลากว่า ๒๕ ปี แต่ติดปัญหาว่าอยู่ในพื้นที่มรดกโลก โดยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นสุดท้าย ต่างมีความเห็นเดียวกัน คือ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำฯให้เร็วที่สุด โดยกรมชลประทานคาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในปี ๒๕๖๔ หรือโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็จะหาแนวทางเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่อไป

 

นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ กล่าวว่า ลุ่มน้ำห้วยสะโตน เป็นลุ่มน้ำย่อมในลุ่มน้ำโตนเลสาป ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วพื้นที่ลุ่มตอนบนมีความลาดชันและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตมรดกโลก ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ลอนลาด จึงไม่สามารถก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในลำน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้ง มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ในฤดูน้ำหลาก พื้นที่มักประสบปัญหาอุทกภัยจากน้ำหลากเฉียบพลันตลอดลำน้ำเกือบทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลผลิตการเกษตรตลอดมาเมื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครบถ้วนทุกขบวนการจัดทำข้อมูลรายงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นชอบก็ดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2564 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำ และสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานของพื้นที่อำเภอตาพระยาได้ 12,000ไร่ ตลอดจนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอตาพระยา มี 3 ตำบลที่จะได้รับผลประโยชน์ มีตำบลทัพราช ตำบลทัพไทยและตำบลทัพเสด็จ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 40,000 คน จำนวน 10,000 ครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องอพยพไปหาทำงานที่อื่นเมื่อมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้จะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความและอบอุ่นตลอดไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน