เลย   นายอำเภอด่านซ้ายพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดลำพูน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 น. ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดลำพูน นำโดยนายสมาน พรวิเศษศิริกุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสาธารณสุขอำเภอของจังหวัดลำพูน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดลำพูน  จาก 8 อำเภอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการบริหารจัดการ การจัดองค์กร การบูรณาการของส่วนราชการในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยเฉพาะการดูและประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ เสียชีวิต มีกองทุนคนด่านช้ายไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งอำเภอด่านซ้ายได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอำเภอร่วมกัน ดังนี้ “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาตามหลักทรงงานโครงการพระราชดำริและดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลภาพข่าว ดร.ประยูร อรัญรุท  นอภ.ด่านซ้าย

** ทศพร  ก้อนแก้ว  รายงาน