ปราจีนบุรี  1 พฤศจิกายน วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( มีคลิป ) ** ธนปกรณ์ วิศวามิตร รายงาน

แชร์ข่าวนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน และมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี

1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540  เป็นต้นมา   ที่ห้องประชุม ลีลาวดี กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ ( 1 พ.ย. 2561)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โดย ดร.บังอร  วิลาวัลย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ผู้ล่วงลับ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้มีเกียรติ น้องๆนักเรียน เข้าร่วมงาน โดยก่อนหน้า ดร.บังอร วิลาวัลย์  นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัด และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นมาตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ท่ามกลางการแสดงความดีใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

** ธนปกรณ์ วิศวามิตร กองบรรณาธิการข่าว รายงาน