สระแก้ว เตรียมความพร้อมจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนกพร้อมกันทั่วประเทศ เน้น “ร่วมกันบริจาคสุขภาพ” ด้วยการออกกำลังกาย

แชร์ข่าวนี้

บ่ายของวันนี้ ( 28 ต.ค.61 ) นายณัฐฏชัย  นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกรและคณะทำงานโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แก่คณะกรรมการอำนวยการ,คณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝายประสานงานและพิธีการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง ฝ่ายประสานงาน จัดหานักวิ่งและวางแผนเส้นทางวิ่ง ฝ่ายสวัสดิการ อาหาร อาหารว่างและและเครื่องดื่ม ฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัยและฝ่ายปฐมพยาบาล  เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกาด้านสาธารณสุขกับประชาชน

นายณัฐฏชัย  นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  สำหรับจังหวัดสระแก้ว อยู่ภาคตะวันออกสาย E ๑ มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมีกำหนดส่งต่อคฑา สัญลักษณ์โครงการหมอชวนวิ่งไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น ๓ ผลัด มีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิด& FUNRUN  ๕ กม.ที่ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ผลัดที่ ๑ ระยะทาง ๒๑.๒ กม. แบ่งเป็น ๓ ช่วงย่อย ) STAT  เวลา ๐๖.๐๐ -๐๙.๓๐ น. จากบริเวณหน้าพระสยามมินทร์ อำเภออรัญประเทศถึงโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย อำเภอวัฒนานคร /(ผลัดที่ ๒ ระยะทาง ๒๖.๕ กม.แบ่งเป็น ๓ ช่วงย่อย ) เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. เริ่มวิงจากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย วัฒนานคร ถึงห้วยโจด (พักวิ่ง ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. เริ่มวิ่ง เวลา ๑๕.๐๐ น. จากห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร ถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเวลา ๑๖.๓๐ น. รวมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง& FUNRUN  ๕ กม. หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว /วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ส่วนผลัดที่ ๓  ระยะทาง ๒๓ กม. แบ่งเป็น ๒ ช่วงย่อย) เริ่มเวลา ๐๕.๐๐-๐๙.๓๐ น. หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว) -ศาลเจ้าพ่อพระปรง และส่งมอบคฑาให้ทีมนักวิ่งจังหวัดปราจีนต่อไป

จังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานราชการ และประชาชนสนับสนุนกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” ช่วยกันประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรม โดยเชิญชวนใส่เสื้อ “หมอชวนวิ่ง” ทุกวันพุธ เชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อ “หมอชวนวิ่ง” ด้านอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวตามความเหมาะสม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น หน้าพระสยามมินทร์-รอบอรัญประเทศ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐  น.เป็นต้นไป ถนนสุวรรณศร จาก อำเภออรัญประเทศ-วัฒนานคร-สระแก้ว และเส้นทาง FUNRUN  ๕ กม. หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น.เป็นไป ถนนสุวรรณศร จากหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช –ศาลพระปรง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หรือผ่านเพจ หมอชวนวิ่ง (ส่วนกลาง) โทร ๐ ๓๗๓๑ ๕๑๔๑ หรือ ๐๘ ๔๗๑๐ ๗๕๔๓

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน